About me

This page will contain some information about me (obviously), but it won’t probably be uploaded for some time yet. For the time being, enjoy my CV in Swedish!

Födelseort: Brummen, Nederländerna
Nationalitet: svensk

Utbildning
Fil dr i ekologi och miljövård vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, 8 november 2002. Avhandlingen, Elevated carbon dioxide in a semi-natural grassland, finns i sammanfattning här
och i fulltext här.
Fil mag (ca 250 poäng, inkl kurser utanför programmet, bl.a. informationslära, miljö- och lantbruksekonomi, freds- och konfliktvetenskap) i biologi/miljövård vid universitetet i Groningen, Nederländerna,1995: ad summos honores. Examensarbete vid institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
Fortbildning och vidareutbildning i arbetslivet, bl. a. jämställdhetsintegrering (2 dagar, hösten -03), GIS (3 dagar, hösten -03), projektledarutbildning (3 dagar, hösten -04), kommunikationsplanering (Berghs School of communication; 1,5 dagar, våren -06), europeiska förhandlingar (2 dagar, våren -07), introduktionsutbildningar och ärendehantering m.m. inom EU-kommissionen (sammanlagt 10 dagar, 2009), franska för EU-tjänstemän (20 dagar, sommaren 2009).

Arbetslivserfarenhet
Sekreterare i Miljömålsberedningen, januari 2011 – december 2014. En av fyra anställda inom sekretariatet för den parlamentariska miljömålsberedningen (M 2010:04) som ska ta fram förslag på etappmål och strategier i miljömålssystemet. Under tiden fortsätter jag som Sveriges representant i Arktiska rådets arbetsgrupp CAFF.

Contract agent på Generaldirektoratet för miljö, EU-kommissionen, mars 2009 – februari 2010. Ansvarig för implementering av naturvårdsdirektiven i Sverige, Nederländerna och Flandern. Hantering av ärenden ang. Natura-2000-områden i dessa länder samt allmänna förfrågningar om naturvård och biologisk mångfald. Även ansvarig för arbetet med europeiska åtgärdsprogram för hotade arter och för framtagandet av europeiska rödlistor. Kontaktperson för biologisk mångfald i samarbetet med det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009. Ansvarig för arbetet med EU-strategin om invasiva främmande arter. Medansvarig för utvärderingen av EU:s strategi och handlingsplan för biologisk mångfald och för utarbetande av en ny strategi.

Handläggare vid Landskapsenheten (tidigare Landmiljöenheten), Naturvårdsverket, från april 2005. Tjänstledig mars 2009 – februari 2010 samt januari 2011 – december 2014.
Målansvarig för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv. Sveriges representant i Arktiska rådets arbetsgrupp för Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF). Medansvarig för rapportering av djur, växter och naturtyper enligt Artikel 17 i Habitatdirektivet och ansvarig för uppbyggnad av ett övervakningssystem. Är National resource centre for agriculture och delvis för nature protection and biodiversity inom ramen för EEA/EIONET samt fokalpunkt för indikatorer för arbetet inom konventionen om biologisk mångfald. Tidigare representant i EU:s Habitatkommitté. Därutöver arbetar jag eller har arbetat med bl.a. odlingslandskapet (LBU, indikatorer för hållbar utveckling), klimatförändringens påverkan på biologisk mångfald, åtgärdsprogram för hotade arter och regeringsuppdragen om grön infrastruktur, hållbart nyttjande, uppföljning av Ett rikt växt- och djurliv, naturvårdsavtal i andra naturtyper än skog samt monetär värdering av biologisk mångfald. Jag har också varit enhetens representant i den forskningsberedande gruppen och deltagit i diverse europeiska och nordiska projekt som rör biologisk mångfald.

Seketerare i Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald (50 %, som del av tjänst vid Naturvårdsverket), oktober 2007 – februari 2009. Rådets uppgift är att vara regeringen behjälplig i internationella frågor som rör biologisk mångfald, främst Konventionen om biologisk mångfald CBD, t.ex. genom att förbereda och delta i SBSTTA and CoP, liksom i förberedande möten inom EU (Working Party on International Environmental Issues – Biodiversity). Jag deltog i och samordnade dessa aktiviteter.

Miljömålssekreterare vid Länsstyrelsen i Västmanlands län, januari 2003 – april 2007 (tjl april 2005 – april 2007).
Projektanställd, från 2004 tillsvidareanställd, vid Miljöenheten, Miljöanalysfunktionen med uppgift att sammanställa och redigera de regionaliserade miljömålen. Ansvarig för intern och extern information om miljömålen. Medansvarig för regionaliseringen av miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö/energi och avfall. Samordning av uppföljning och framtagande av indikatorer samt åtgärder/ åtgärdsprogram. Även bevakning av arbetet med det sextonde miljömålet samt hållbarhetsstrategin, samt inblandad i arbetet med att sätta in miljömålen i ett större perspektiv genom att arbeta med hållbarhetsindikatorer för Västmanland (inkl. social och ekonomisk hållbarhet) och i arbetet med den regionala tillväxtplanen.

Projektanställd vid IT-pedagogiskt centrum, SLU Uppsala, december 2002 – januari 2003.
Timanställd för att uppdatera och förbättra ett nätbaserat interaktivt läromedel (Växten och marken, www-vaxten.slu.se).

Doktorand vid avdelningen för jordbruksekologi (från 2000 odlingslandskapets ekologi), institutionen för ekologi och miljövård (från 2000 ekologi och växtproduktionslära), SLU Uppsala, december 1996 – november 2002 (tjl 1999).
Min forskning handlade om effekter av förhöjda koldioxidhalter på vegetationen i en betesmark (fysiologi, produktion och växtekologi). Därutöver har jag haft undervisningstjänstgöring som följer: (med- resp huvud-) ansvarig för fyra 10-poängskurser i miljövård sedan 1997; kursassistent i en fempoängskurs i avfall och avfallshantering (1997), handledare vid en introduktionskurs i forskning och forskningsmetodik för nya studenter (2000), och ansvarig för diverse kortare moment i olika kurser i agronom- och naturresursprogrammen, samt i fristående kurser, mest med miljö- och naturvårdsfokus.

Förste kurator på Gotlands nation, Uppsala, januari – december 1999.
Som förtroendevald och heltidsanställd förste kurator hade jag det slutliga ansvaret för denna organisation med ca 550 medlemmar:
Administrativa uppgifter, bl a medlemsregister, stipendieadministration, myndighetskontakter, samarbete med andranationer och organisationer, ordförandeskap och medlemskap i diverse utskott.
Sociala uppgifter, bl a konfliktlösning, introduktion av nya medlemmar, och främst helt enkelt “vara tillgänglig för alla”.
Representation, både internt vid nationens högtider och gentemot hedersledamöter, och externt gentemot universitetet och dess relationer.

Fältassistent vid avdelningen för jordbruksekologi, SLU Uppsala, juni – december 1996.
Fältförsök (vegetationsanalys, växtfysiologiska mätningar), dataanalys, kurs- och datorassistans.

Multimediakonsult vid SLU-kontakt, SLU Uppsala, januari – juni 1996.
Projektanställd vid avdelningen för jordbruksekologi, SLU Uppsala, april – december 1995.

Diverse personliga arbetsrelaterade uppdrag
Ordförande i styrgruppen för Arctic Biodiversity Assessment under Arktiska rådets arbetsgrupp CAFF sedan februari 2011
Expert i referensgruppen för Konjunkturinstitutets studie om monetär värdering av biologisk mångfald 2006-2007.
Förordnad som expert i Utredningen om miljöskadeansvar m.m. (M 2004:03) från den 20 juni 2006 – 31 december 2006 enligt beslut vid Miljö- och samhällsdepartementet (M2006/2854/A §187).
Ledamot i IUCN-CEM (Commission on ecosystem management, World conservation union) november 2006 – 2008.
Representerat Sverige i diverse internationella förhandlingar (EU:s rådsarbetsgrupp för internationella miljöfrågor, CBD-SBSTTA 13 och 14 och CBD-COP 9 och 10; Arktiska rådets arbetsgrupp CAFF:s styrelse)
Diverse forskningsrelaterade uppdrag: bedömningskommittén för det europeiska programmet Biodiversa (2008), utvärderingskommittén för FORMAS och Vetenskapsrådets satsning på biologisk mångfald (2010)

Språk
Jag är mycket språkintresserad. Under mitt år i EU-kommissionen använde jag fyra språk så gott som dagligen, och ofta fler. I kontakter inom Norden försöker jag hålla mig till svenska/norska/danska snarare än att använda engelska – jag tycker att det är en stor fördel att kunna förstå varandras språk.

nederländska: modersmål
svenska: samma nivå som modersmålet
engelska: engelska var huvudarbetsspråket under min tid i EU-kommissionen och jag hade inga som helst problem att uttrycka mig i diskussioner eller på papper; jag bedömdes vara överkvalificerad för fortbildningen i engelska,
tyska: passivt flytande, muntligt och skriftligt; aktivt godtagbar i både tal och skrift; jag läser fack- och skönlitteratur utan problem
spanska: nivå c1 enligt Europarådets nivåskala; läser fack- och skönlitteratur utan problem
franska: nybörjarnivå, trots fyra år i skolan och två veckors intensivutbildning i Kommissionen; förstår huvuddragen i vetenskapliga artiklar utan större problem
ryska: har påbörjat en nybörjarkurs i februari 2011.

Förtroendeuppdrag i föreningslivet i Uppsala (litet urval)
Ledamot i Gotlands nations styrelse, hösten 2002-våren 2004, samt hösten 1998-hösten 1999.
Sekreterare i Kuratorskonventet, våren 2000.
Ordförande i Körfestivalkommittén/Körkonventet, ansvarig för planering och genomförande av en stor körfestival (ca300 sångare/musikanter och över 1200 åhörare) i Universitetsaulan, hösten 1999/våren 2000.
Bibliotekarie på Gotlands nation, 2000.
Förste kurator på Gotlands nation, 1999.
Arkivarie på Gotlands nation, 1998.
Redaktör för Gotlands nations hemsida, hösten 1998.
Ordförande i Gotlands nations kör, hösten 1996-våren 1998.
Redaktör för Gotlands nations tidning Lambskallet, 1997.
Vice ordförande och kassör i Internationella konventet i Kuratorskonventet, budgetansvarig, hösten 1996.
Internationell sekreterare i Gotlands nation, hösten 1995-våren 1996.

Övrigt
Körkort B.
Familj singel.
Personlighet lugn, kritisk, noggrann, självständig, initiativrik, flexibel, pragmatisk.
Intressen fler än vad som är nyttigt. Bland mina äldsta men fortfarande aktuella intressen återfinns grodor, resor, läsning och naturen. Nyare intressen inkluderar fotografi, kajakpaddling, körsång, läsning, bildredigering/“desk-top publishing” och nu senast allt arktiskt.

Comments are closed.